Βιομηχανικά

 • ADAM/C

  0,00

  Φωτιστικό κατάλληλο για πρατήρια υγρών καυσίμων, εκ8εσιακούς χώρους, υπεραγορές, εργοστάσια, απο8ήκες, κλειστά γήπεδα, ιμυγεία και γενικότερα χώρους με ύψος έως 9 m. Σώμα από γαλΒανισμένη λαμαρίνα 8/10, Βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό. Χωρίζεται με μεταλλικό διάφραγμα σε δύο χώρους. Στο χώρο των οργάνων αφής και στο χώρο του λαμπτήρος. Είναι μονταρισμένο για λαμπτήρες υψηλής πιέσεως υδραργύρου – νατρίου – metal halide. Ο χώρος ορ¬γάνων αφής φέρει στραγγαλιστικό πηνίο με πολύ χαμηλές απώλειες. Εκκινητής ηλεκτρονικός όπου απαιτείται. Πυκνωτής διόρ8ωσης συντε¬λεστού ισχύος πάνω από 0,9, με ενσωματωμένη αντίσταση εκφόρτι- ι σης. Καλώδιο πολύκλωνο σιλικόνης με προστασία υαλομέταξα, διατομής 1 mm2 ή 1,5 mm2, 8ερμικής αντοχής ΗΤ -60° C έως +200° C. Κλέμα σύνδεσης γραμμής ΙΤΝ με δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου παχ 2,5 mm2. Αυ¬τός σκεπάζεται με μεταλλικό καπάκι. Ο χώρος του λαμπτήρος περιλαμΒάνει λυχνιολαόή από πορσελάνη. Ανταυγαστήρας από σφυρήλατο στιλπνό αλουμίνιο κα8αρότητος 99,85. Παράγεται για συμμετρική ή ασύμμε¬τρη δέσμη ανάλογα με τις απαιτήσεις. Γυαλί πυρίμαχο πάχους 5 mm. Στερεώνεται στο σώμα του φωτιστικού με Βίδες και κρεμιέται από αυτό με ατσάλινο έλασμα τύπου μεντεσέ. Η στεγανοποίησή του επιτυγχάνεται με την τοπο8έτηση αφρώδους EPDM. Φέρει στυπιο8λίπτη Ρ0 13,5. ΤοποΒέτηση σε ιμευδοροφή γυιμοσανίδας ή λωρίδων αλουμινίου.
  Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 60598-1.

 • BATTEN

  0,00

  Φωτιστικό κατάλληλο για υπεραγορές, Βιοτεχνίες, σχολεία, απο8ήκες και γενικότερα για χώρους με ύψος έως 3 m. Σώμα από λαμαρίνα ηλε¬κτροστατικά Βαμμένη σε χρώμα λευκό. Φέρει στραγγαλιστικό πηνίο με χαμηλές απώλειες. Οι λυχνιολαΒές και οι Βάσεις στάρτερ είναι από polycarbonate με σύστημα καστάνιας για την ασφαλή συγκράτηση των λαμπτήρων. Τα καλώδια είναι μονόκλωνα από P.V.C., διατομής 1 mm2, 8ερμικής αντοχής ΗΤ 105° C. Πυκνωτής διόρ8ωσης συντελε¬στού ισχύος πάνω από 0,9, με ενσωματωμένη αντίσταση εκφόρτισης. Κλέμα σύνδεσης γραμμής ΙΤΝ με δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου max 2,5 mm2. Το κάλυμμα των οργάνων είναι από λαμαρίνα στατικά Βαμμένη σε χρώμα λευκό και στερεώνεται στο σώμα με δύο κλιπς τύπου RIBLOC. ΔιατίΒεται κατόπιν πα-ραγγελίας με ηλεκτρονικό ballast ρυ8μιζόμενο ή μη, είτε με σύστημα φωτισμού ασφαλείας.
  Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 60598-1.

 • BELL 52/A

  0,00

  Φωτιστικό κατάλληλο για εργοστάσια, απο8ήκες, κλειστά γήπεδα και γενικά χώρους με ύψος έως 8 m. Σώμα από τορνιριστό αλουμίνιο, το οποίο φέρει περιμετρικά οπές αερισμού για την απαγωγή της 8ερ-μότητος που αναπτύσσεται στο χώρο των οργάνων αφής. Είναι μο¬νταρισμένο για λαμπτήρες υψηλής πιέσεως υδραργύρου – νατρίου -metal halide. Φέρει στραγγαλιστικό πηνίο με πολύ χαμηλές απώλειες. Λυχνιολαόή από πορσελάνη. Εκκινητής ηλεκτρονικός όπου απαιτεί¬ται. Πυκνωτής διόρ8ωσης συντελεστού ισχύος πάνω από 0,9, με εν¬σωματωμένη αντίσταση εκφόρτισης. Καλώδιο πολύκλωνο σιλικόνης με προστασία υαλομέταξα, διατομής 1 mm2 ή 1,5 mm2, 8ερμικής αντοχής ΗΤ -60° C έως +200° C. Κλέμα σύνδεσης γραμμής ΙΤΝ με δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου max 2,5 mm2. Ανταυ¬γαστήρας ευρείας δέσμης, παραόολικός, από στιλπνό ανοδειωμένο αλουμίνιο. ΤοποΒέτηση στην οροφή ή ανηρ¬τημένο από συρματόσχοινο ή αλυσίδα.
  Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 60598-1.

 • STAT

  0,00

  Φωτιστικό κατάλληλο για πρατήρια υγρών καυσίμων, εκ8εσιακούς χώ¬ρους, υπεραγορές, απο8ήκες, ιμυγεία και γενικότερα χώρους με ύψος έως 9 m. Σώμα από γαλΒανισμένη λαμαρίνα πάχους 8/10, Βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό. Φέρει στραγγαλιστικό πηνίο με πολύ χαμηλές απώλειες. Λυχνιολαόή από πορσελάνη. Εκκινητής ηλεκτρονι¬κός όπου απαιτείται. Πυκνωτής διόρ8ωσης συντελεστού ισχύος πάνω από 0,9, με ενσωματωμένη αντίσταση εκφόρτισης. Καλώδιο πολύκλω¬νο σιλικόνης με προστασία υαλομέταξα, διατομής 1 mm2 ή 1,5 mm2, 8ερμικής αντοχής ΗΤ -60° C έως +200° C. Κλέμα σύνδεσης γραμμής ΙΤΝ με δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου max 2,5 mm2. Ανταυγαστήρας από σφυρήλατο στιλπνό αλουμίνιο κα8αρότητος 99,85, συμμετρικής δέσμης. Γυαλί πυρίμαχο πάχους 5 mm. Στε¬ρεώνεται στο σώμα του φωτιστικού με Βίδες και κρεμιέται από αυτό με ατσάλινο έλασμα τύπου μεντεσέ. Η στεγανοποίησή του επιτυγχάνεται με την τοπο8έτηση αφρώδους EPDM. Φέρει στυπιο8λίπτη Ρ0 13,5. ΤοποΒέτη¬ση σε ιμευδοροφή γυιμοσανίδας ή λωρίδων αλουμινίου.
  Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 60598-1.